Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

В изпълнение на чл. 37. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Национа.пната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г.. обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021 г., изм. ДВ, бр. 47 от 2022 г., Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11.00 часа - чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и 19.

Тренировката на 01.04.2024 г. от 11:00 ч. се провежда в градовете София. Бургас, Варна. Кърджали, Монтана. Пазарджик, Плевен. Пловдив. Русе. Смолян, Враца. Стара Загора, в общинските центрове в тези области, както и в общини в областите Видин. Перник и Ямбол, в населените места в 30 км. зона около АЕЦ „Козлодуй“ и интегрираните към НСРПО Локални системи за оповестяване. Задействането на системата ще се извърши от Националния контролен възел и от съответния Регионален контролен възел. Ще бъдат излъчени предварително записано съобщение за техническа проверка, съобщения на живо за акустичните сигнали „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“ и съобщение за край на техническата проверка.

Във връзка е провеждане на тренировката на 01.04.2024 г. от 11:00 ч. моля, за Вашето съдействие за информиране на гражданите относно предстоящите тестове е цел недопускане на паника и стресови ситуации. След приключване на тренировката, моля служителят по ОМП да информира Оперативния център на РДГ1БЗП относно качеството на излъчените сигнали по време на теста.


Лице за контакт ог МВР: Станка Вичева. началник сектор СРПО, тел. 0296010236.

Георги Борисов