Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия

НАРЕЖДАМ:

1.    ОТМЕНЯМ обявеното с моя заповед № 23-1295/26.11.2023г. ПЪЛНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Община Вълчи дол, считано от 20:00 часа на 28.11.2023г. /ВТОРНИК/.

2.    Прекратявам изпълнението на Общинския план за защита при бедствия.

Заповедта да се доведе до знанието на Областен управител на област с административен център - гр. Варна, Министъра на вътрешните работи, населението, всички заинтересовани лица и всички служители, ангажирани с предотвратяването на бедствените условия за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/