Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛЦел

Дейности за реализиране на целите

Срок на изпълнение

Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

                         1. Създаване на условия за привличане на инвестиции

1.1.  Насърчаване на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

2024г.

- Стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност

- Брой новосъздадени самостоятелни стопански дейности

1.2 Съдействие при осъществяване на инвестиционни намерения чрез изграждане и подобряване на публичната инфраструктура

2024г.

- Реализиране на инвестиционни намерения;

- Подобрена публична инфраструктура

- Брой реализирани  инвестиционни намерения;

- Брой новоизградени обекти от публичната инфраструктура

 

 

 

2. Оползотворяване на потенциала на селското и горското стопанство, постигане на неговото устойчиво развитие

2.1.   Стимулиране на създаването на партньорства и на развитието на иновации на територията на Общината.

2024 г.

- Изградени партньорства

- Брой създадени партньорства

3. Рехабилитация и модернизация на общинската пътна инфраструктура и ВиК инфраструктурата

3.1 Изпълнение на проект : „Основен ремонт на ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 227 до о.т. 193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182; ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191 по проект „Основен ремонт на ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 227 до о.т. 193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182; ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“ по Програма за развитие на селските райони, МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

2024 г.

- Подобрена улична общинска мрежа

- Реновирана улична мрежа

 3.2 Проектиране и кандидатстване с проектни предложения за рехабилитация на ВиК мрежата

2024 г.

- Подобрено качество на водопреносната мрежа

- Изградени съоръжения

3.3 Проектиране и кандидатстване с проектно предложение за обект: „Основен ремонт на път между с.Ген.Киселово и с.Червенци в Община Вълчи дол“

2024 г.

- Подобрена общинска пътна инфраструктура

- Реновирана общинска пътна инфраструктура

 

 

3.4 Проектиране и кандидатстване с проектно предложение за обект:  „Основен ремонт на път между с. Радан войвода и с. Ген.Колево, в Община Вълчи дол“

2024г.

- Подобрена общинска пътна инфраструктура

- Реновирана общинска пътна инфраструктура

4. Подобряване на техническата инфраструктура

4.1 Изпълнение на проект: „Основен ремонт за енергийно обновяване на сградата на Община Вълчи дол по проект – „Основен ремонт за енергийно обновяване на сградата на Община Вълчи дол“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

2024 г.

- Повишаване на жизнения стандарт чрез използване на енергоспестяващи технологии

- Наличие на сгради с енергоспостяващи технологии

4.2 Основен ремонт на селски чешми, във всички населени места на  територията на Община Вълчи дол

2024 г.

- Ремонтирани  селски чешми

- Реновирани селски чешми

5. Обществен ред, сигурност и спокойствие

5.1 Изграждане на мрежа за видеонаблюдение на територията на Общината.

2024 г.

- Изградена мрежа за видеонаблюдение

- Наличие на нови видеокамери

5.2 Закупуване на лек автомобил за нуждите на Районни полицейски инспектори - гр.Вълчи дол

2024 г.

- Обезпечаване на Участък Полиция гр. Вълчи дол

- Брой закупени автомобили

6. Решаване на проблема с бездомните и безстопанствени животни

6.1 Проучване на възможности за финансиране на  Изграждане на приют за безстопанствени кучета, на територията на Община Вълчи дол

2024 г.

- Осигурен приют за безстопанствени кучета

- Изграден приют за безстопанствени кучета

7. Възстановяване и развитие на междуселищния транспорт.

 

 

7.1 Доставка и монтаж на спирки на територията на Община Вълчи дол

2024 г.

- Доставени и монтирани спирки

- Брой доставени и монтирани спирки

7.2 Проучване на възможността за сключване на договори с външни фирми за осъществяване на обществен транспорт със съобразен с нуждите на населението график

2024 г.

- Осигурен  обществен транспорт

- Брой разкрити линии за обществен транспорт

8. Повишаване на ефективността в работата на общинска администрация

8.1  Подобряване събираемостта на местните данъци, такси и глоби

2024 г.

- Увеличаване дела на събраните местни данъци и такси

- Процентно подобрено събиране на местни данъци, такси и глоби

8.2 Прозрачност при използване на общински, държавни и европейски средства, включително тези за издръжка на общинската администрация

2024 г.

- Прозрачно разходвани средства

- Осигурена прозрачност при разходването на финансовите средства

8.3 Разработване и приемане при необходимост на промени в местната нормативна уредба

2024г.

- Актуална номративна уредба

- Адекватни нормативни документи

8.3 Разработване и реализиране на европейски проекти

2024 г.

- Разработени и реализирани европейски проекти

- Реализирани европейски проекти

8.4 Внедряване на съвременни информационни технологии

2024 г.

- Ефективно работеща администрация

- Внедрени съвременни технологии

8.5 Въвеждане на нови електронни услуги за гражданите и бизнеса

2024 г.

- Повишаване на качеството на административното обслужване и улесняване на гражданите и бизнеса

- Работещи електронни услуги

9. Подобряване на доболничната медицинска помощ

 

9.1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на поликлиниката във Вълчи дол.

 

2024 г.

- Осигурено оборудване за оказване на доболнична помощ

- Доставено оборудване

10. Разширяване на обхвата и подобряване на качеството на предлаганите социалните услуги

10.1. Предоставяне на почасови социални услуги на нуждаещи се потребители

2024 г.

-Подобряване качеството на живот на уязвимите групи

- Увеличен брой услуги

10.2 Оказване на ефективно съдействие на жертвите на домашно насилие

2024 г.

- Съдействие на лицата, пострадали при домашно насилие

- Обхванати лица, жертви на домашно насилие

10.3 Изпълнение на  Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“ по Програма за храни и основно материално подпомагане“

2024 г.

- Осигурен топъл обяд на крайно нуждаещи се лица

- Потребители на услугата

 11. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието

11.1 Подобряване на училищната среда чрез проект „Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

2024 г.

- Подобряване на средата чрез използване на енергоспестяващи технологии

- Наличие на сгради с енергоспостяващи технологии

11.2  Интеграция за деца и ученици от етническите малцинства и превенция на отпадането им от образователния процес

2024 г.

- Предотвратяване на отпадането от образователния процес

- Интегрирани, обхванати и върнати в училище деца

 

12. Развитие на културата и туризма

12.1 Реализиране на Проект „Закупуване и монтаж на озвучителна система за обезпечаване дейността на Културен дом град Вълчи дол“ по Програма за развитие на селските райони, МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

2024 г.

- Осигурена съвременна техника

- Провеждане на културни мероприятия

12.2 Изпълнение на Проект „Основен ремонт за енергийно обновяване сградата на НЧ „Просвета 1926" - с.Михалич“

2024 г.

- Подобряване на средата чрез използване на енергоспестяващи технологии

- Наличие на сгради с енергоспостяващи технологии

12.3  Разнообразяване на културния живот на територията на Община Вълчи дол

 

2024г.

- Осъществени културни прояви

- Провеждане на културни събития

12.4 Реализиране на Проект „Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“ по Програма за развитие на селските райони, МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

до 30.06.2024 г.

- Ефективно работещ Туристически информационен център

- Действащ Туристически информационен център

13. Развитие на спорта

13.1 Търсене на възможност за финансиране за изграждане на спортна зала

 

 

2024 г.

- Осигурени условия за спорт

- Подобрена спортна база за  жителите на Община Вълчи дол.

 

 

 

 

Целите  на Общинска администрация гр. Вълчи дол за 2024г. са утвърдени със Заповед №24-113/31.01.2024г.