В изпълнение на решение, обективирано в Протокол № 1/06.12.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 1224/01.12.2021 г. на ВрИД Кмета на Община Вълчи дол, за длъжността Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

1. Диана Василева Петрова

Недопуснати кандидати: няма

Посоченият кандидат трябва да се яви на дата 16.12.2021 г. от 10:00 часа в Заседателна зала на Общинска администрация - Вълчи дол, на адрес - пл. „Христо Ботев” №1, ет.1, за развиване на писмена разработка на управленска тематика, свързана с професионалната област на длъжността.

    С кандидатите успешно преминали писмената част на конкурса, ще се проведе интервю на същата дата - 16.12.2021 г. в Заседателна зала на Общинска администрация - Вълчи дол, на адрес - пл. „Христо Ботев” №1, ет.1 от 13:00 часа.
    На основание чл. 34, ал.5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при писмената разработка и при провеждането на интервюто, както следва:

-    за писмената разработка - 5;
-    за интервюто - 4.


ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ПП

Председател на Конкурсната комисия
07.12.2021 г.

 

Additional information