МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАМЕРА НА  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2022г.;

>> ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

>> Доклад Относно: Обсъждане на Правилник

Докладна записка от Георги Тронков-Кмет на община Вълчи дол, относно изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;

Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол, относно изменение и допълнение в Нaредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол, относно изменение и допълнение на Нaредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;

Докладна записка от инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Вълчи дол през 2015 г;

Докладна записка от инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол относно проект за "Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол";

Докладна записка от инж.Пенка Димитрова Йорданова, кмет на Община Вълчи дол относно промени в „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги /НОАМТЦУ/  в община Вълчи дол”;

 

 

 

 

 

Additional information