Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
  Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

 1. ПК” Бюджет, финанси и инвестиционна политика”:

     председател :  Йордан Стоянов Марков

     членове   :

      1. Мехмед Хасанов Хасанов

 1. Георги Минчев Тронков
 2. Димитър Стоянов Тодоров
 3. Галина Маринова Ангелова

 

 1. ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба общинска собственост”:

     председател :  Галина Маринова Ангелова

     членове    :

     1. Йордан Стоянов Марков

 1. Живка Великова Чанева
 2. Пламен Радев Иванов
 3. Гюлшен Арунова Акифова

 

 1. ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”:

     председател :  Деспа Маринова Точева

     членове    :

     1. Йордан Славов Янчев

 1. Данаил Добромиров Йорданов
 2. Галина Маринова Ангелова
 3. Йордан Стоянов Марков

 

 1. ПК” Образование, култура, спорт и туризъм”:

председател :  Мехмед Хасанов Хасанов

     членове     :    

     1. Деспа Маринова Точева

 1. Живка Великова Чанева
 2. Пламен Радев Иванов
 3. Георги Минчев Тронков

 

 1. ПК”Здравеопазване и социална политика”:

     председател : Живка Великова Чанева

     членове     :   

     1. Деспа Маринова Точева

 1. Пламен Радев Иванов
 2. Йордан Славов Янчев
 3. Айлин Нежмединова Аптулова

 

 1. 6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

председател :  Пламен Радев Иванов

     членове    :

     1. Йордан Славов Янчев

 1. Гюлшен Арунова Акифова
 2. Димитър Стоянов Тодоров
 3. Мехмед Хасанов Хасанов